top of page

Miras Hukuku

Miras hukuku, gerçek kişinin ölümü veya gaipliği halinde, bu kişinin malvarlığının kimlere ve nasıl intikal edeceğini düzenleyen hukuk dalıdır. Miras hukuku kara Avrupası hukuk düzeninde medeni kanunlarda düzenlenir. Miras bırakandan kalan malların (tereke/mamelek) devrine ilişkin veraset işlemleri kimi ülkelerde mahkeme kararıyla, kimi ülkelerde de noterliklerde oluşturulan nüfus kayıt sistemleri üzerinden belgelendirilmektedir.

Mirasçı Olabilmek için Kanunen Aranan Şartlar nelerdir?


Miras Hukuku kapsamında mirasçı sayılabilmek için bazı şartların sağlanıyor olması gerekmektedir. Bu şartlar arasında en dikkat çekici ve önemli olanlar ise; bireyin sağ ve tam doğmuş olması, hayatta olması, medeni haklardan yararlanmak ve mirastan yoksun kalmamış olması gerekmektedir.

Miras Hukuku bünyesinde baktığımız davalar

 • Mirasçılık belgesi verilmesi davası

 • Atanmış kişiye mirasçılık belgesi verilmesi davası

 • Mirasçılık belgesinin iptali ve yeni mirasçılık belgesinin verilmesi davası

 • Mirastan yoksunluğun tespiti davası

 • Miras sözleşmelerinden doğan davalar

 • Mirasta istihkak davası

 • Miras sözleşmesinin ortadan kaldırılmasına ilişkin davalar

 • Terekenin korunmasına ilişkin davalar

 • Terekenin mevcudunun tespitine dair davalar

 • Mirasçının gaipliğine karar verilmesi davası

 • Mirasın paylaştırılması talebine ilişkin davalar

 • Gaiplik ve malvarlığının hazineye intikali davası

 • Alacaklıların mirasın reddinin iptaline ilişkin davaları

 • İflas idaresinin mirasın reddine iptaline ilişkin davaları

 • Miras taksim sözleşmesinin iptali davası

 • Vasiyetnamenin iptali davası

 • Vasiyetnamenin açılması ve ilgililere okunmasına ilişkin davalar

 • Mirasın reddi kararının iptali davası

Danışmanlık için bizimle iletişime geçin.

Miras Hukuku konusunda danışmanlık ihtiyacınız varsa hemen bizimle iletişime geçebilirsiniz.

69048374_10157400453123249_6853721537497
bottom of page